Sme členom SACKA | Futbalovysen.sk

BLOG

Sme členom SACKA

Ako prvá športová cestovka sme riadnym platiacim členom SACKA (Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr). Členovia SACKA sa riadia etickým kódexom, ktorý predstavuje pravidlá korektného podnikania v cestovnom ruchu.


Istota a ochrana pre našich klientov

Medzi členov SACKA sme boli prijatí na základe profesionálneho pôsobenia v oblasti cestovného ruchu a odporúčania významných cestovných kancelárii.

Asociácia vydáva osvedčenie iba agentúram a cestovným kanceláriám, ktoré dodržiavajú princípy profesionality, etiky a neustáleho skvalitňovania služieb v cestovnom ruchu. Logom asociácie zároveň prezentujeme svoj profesionálny záujem o seriózne podnikanie a o poskytovanie kvalitných služieb.

Kto je SACKA?

SACKA bola založená v auguste roku 1991. Je dobrovoľným, nezávislým združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom. Hlavným poslaním asociácie je prispievať k rozvoju cestovného ruchu.

Asociácia považuje za svoju stavovskú povinnosť presadzovať a ochraňovať záujmy svojich členov, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním: podporovať ich činnosť a zvyšovať ich profesionálnu prestíž.

Poslanie združenia SACKA?

V záujme napĺňania tohto poslania asociácia najmä:

* zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom a ďalším organizáciám štátnej správy a samosprávy, navrhuje, iniciuje a spolupôsobí pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení, týkajúcich sa cestovného ruchu,

* podporuje dobré meno a úroveň slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, bojuje proti nečestnej súťaži v súlade s platnými legislatívno-právnymi predpismi, najmä:

  • vypracovaním, prijatím a rešpektovaním všeobecných zásad poskytovania služieb cestovných kancelárií a cestovných agentúr všetkými jej členmi,
  • zberom, spracovaním a poskytovaním informácií týkajúcich sa cestovného ruchu, najmä však činnosti cestovných kancelárií a cestovných agentúr,
  • poskytovaním poradenských služieb,
  • riešením sporov medzi zainteresovanými členmi asociácie,
  • predkladaním podnetov na príslušné živnostenské úrady na zrušenie živnosti v prípade porušenia právnych noriem podnikania;

* pomáha v činnosti svojim členom vo vzťahu k tuzemským a zahraničným obchodným partnerom, klientom a ďalším subjektom vrátane profesijných združení (napr. dopravcov, hotelov, sprievodcov cestovného ruchu a pod.);

* zastupuje svojich členov v medzinárodných mimovládnych organizáciách cestovného ruchu, (ECTAA, IATA);

* zabezpečuje spoločnú propagáciu a prácu s verejnosťou na tuzemských a medzinárodných podujatiach najmä väčšieho významu v rozsahu záujmu svojich členov a na to použiteľných prostriedkov;

* podporuje formovanie profesionálnej osobnosti pracovníkov cestovného ruchu v školskom i mimoškolskom systéme, spolupracuje s odbornými školami, iniciuje, prípadne organizuje odborné semináre, kurzy, stáže a pod. pre pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Viac o SACKA a jej členoch nájdete na ich stránke.

  ponuka-futbalovych-zajazdov
SPäŤ NA ZOZNAM BLOGOV